sábado, 24 de febrero de 2018

REPASO MATEMÁTICAS

No te olvides que este viernes 2 es el último día para entregar el repaso de los contenidos que estamos dando.

sábado, 17 de febrero de 2018

UNIDADES DE CAPACIDAD

Unidades de Capacidad Desplaza la barra de la derecha para ver todo

jueves, 15 de febrero de 2018

UNIDADES DE LONGITUD

Unidades de Longitud Desplaza la barra de la derecha para ver todo

martes, 13 de febrero de 2018

GUIÓN T.7 Y T.8- LAS UNIDADES DE LONGITUD, MASA Y CAPACIDAD

Guión T.7 y T.8 UNIDADES DE LONGITUD, MASA Y CAPACIDAD
1.      Estudiar bien la página 10 de los apuntes con todas las unidades de longitud, masa y capacidad y sus equivalencias.
2.      Saber pasar de unas unidades a otras. Por ejemplo de km a m de mm a m,  Dag a g de Hg a kg, de Hl a dl, de cl a l ,etc. Tener claro si tengo que multiplicar o dividir por 10,100,1000,10000,etc.
3.      Convertir una cantidad expresada en forma compleja en una incompleja o viceversa. Ej: 42 dm 8 cm= 4280 mm  o 3528 m= 3 km 5 hm 2 dam 8m  ó 3 km 528 m.
4.   Saber ordenar cantidades con diferentes unidades de masa, longitud o capacidad. Recuerda que primero deberás pasar todo a la misma unidad y siempre al final se ordenan las cantidades del principio.
4.      Saber sumar o restar diferentes unidades de longitud, masa o capacidad. Recuerda primero pasamos todo a la misma unidad y luego ya se pueden sumar o restar.
5.      Ejercicios donde se trabaje con los conceptos de 1/2 kg, 1/4kg,  3/4 kg y kg, 1/2 l, 1/4l,  3/4 l y litro. Saber juntarlos entre ellos e indicar que cantidad dan. Por ejemplo 3 kg+ 1/2 kg + 1/4kg+ 1/4kg= 4Kg
6.      Problemas variados donde se trabajen con diferentes unidades de longitud, masa o capacidad. Recuerda que si las unidades de un problema son diferentes, primero debo pasar todo a la misma unidad antes de sumar, restar, multiplicar o dividir.
7.      Repasa los ejercicios hechos en clase del libro T.7 y T.8.
8.     Practica en casa con los ejercicios de repaso entregados y las actividades de repaso de la unidad.


MULTIPLICAR O DIVIDIR POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS

ESTUDIA ESTOS CONTENIDOS PARA EL PRÓXIMO EXAMEN DE MATEMÁTICAS
Apuntes 4ºUnidades de masa, longitud y capacidad desplazar la barra de la derecha para ver todo

TRUCO DE ADIVINAR UN NÚMERO DEL 1 AL 30

TRUCO PARA MULTIPLICAR NÚMEROS DE 3 CIFRAS

TRUCO MATEMÁTICO- Edad y número de calzado

TRUCOS MATEMÁTICOS- MULTIPLICAR POR 11

ACERTIJO DEL PUENTE

ACERTIJO MATEMÁTICO

ACERTIJO MATEMÁTICO

ACERTIJO MATEMÁTICO

SOLO PARA GENIOS

ACERTIJOS

ENCUENTRA LO DIFERENTE

DESAFÍO MENTAL

ENCUENTRA LO IGUAL O DIFERENTE

ACERTIJOS MATEMÁTICOS

TRUCO MATEMÁTICO- descubrir la suma de varios números de 4 cifras

lunes, 29 de enero de 2018

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
I CONCURSO DE  FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

"FotoMAT CANGAS"

OBXECTIVO
Día  -  POSTA EN VALOR DA MATEMÁTICA -2018
O obxectivo deste concurso é descubrir na vida real e no noso entorno calquera aspecto matemático, sexa xeométrico, gráfico, numérico..
Pódese reflexar polígonos, cónicas, curvas, rectas paralelas, secantes ángulos, transformacións xeométricas, perspectivas, proxeccións ,a proporcións, áurea simetrías, mosaicos, frisos  gráficos estatísticos, expresións numéricas, etc.
Nas fotografías poderán aparecer persoas ou obxectos persoais, sempre que non poidan ser identificados.

PARTICIPACIÓN
Pode presentarse todo o alumnado de Primaria, ESO e Bacharelato matriculado nos centros de ensino do Concello.
Establécense 3 categorías:
     .  Alumnado de Primaria.
     .  Alumnado de ESO.
     .  Alumnado de Bacharelato.

BASES
1. Cada participante pode presentar un máximo de tres fotografías que deberán ser orixinais.
Non serán admitidas fotografías descargadas de Internet, nin escanadas de ningún tipo de medio gráfico.
 Poden facerse axustes na imaxe, con respecto a cor, niveis, axustes e correccións. Non está permitido manipular a fotografía de maneira que se cambien obxectos ou elementos da imaxe, polo tanto non se permiten fotomontaxes.
2. As fotografías poden facer referencia a calquera contexto real ou simulado e sempre deben mostra un aspecto relacionado coas Matemáticas-
3. Valorarase fundamentalmente, os catro indicadores seguintes:
      A creatividade do autor/a para observar e captar nunha fotografía o aspecto matemático que quede sinalado por medio do título elixido.
     .  A orixinalidade do título elixido proposto para a fotografía.
     .  O grado de relación entre o aspecto matemático recollido na fotografía e o título.
     .  A calidade plástica e técnica da imaxe.
4. A participación neste concurso neste concurso implica a aceptación das súas bases e os fallos dos xurados.

CESIÓN DE DEREITOS
Os Departamentos de Matemáticas de cada centro e o Concello resérvanse o dereito de expoñer e/ou publicar os traballos presentados en exposicións, guías e nas súas páxinas web.

NORMAS DE PRESENTACIÓN
. As fotografías deben enviarse en formato .jpg a la dirección de correo electrónico do teu profesor.
. En “Asunto” debe poñer :  FotoMAT-Cangas 2018
. No contido do correo, ademais de axuntar a fotografía, debe aparecer:
     - Título da fotografía.
    - Descrición e comentario da fotografía.
    - Nome e apelidos do autor/a.
    - Curso

PRAZOS
O prazo de presentación das fotografías ao correo electrónico do profesor será do 1 ao 23 de febreiro de 2018.

FASES DO CONCURSO
. 1ª Fase: Cada centro constituirá un xurado que fará unha selección en cada caso, realizando unha exposición das mellores fotografías presentadas ao concurso e seleccionando 5 fotografías por categoría e Centro. As mesmas serán entregadas no Concello antes do 2 de marzo de 2018.
. 2ª Fase: As cinco fotografías seleccionadas por cada categoría e  centro expoñeranse na planta Baixa do Auditorio Municipal de Cangas durante o mes de Marzo 2018.

PREMIOS

. Sortearase entre todas/os as/os participantes no concurso, e por cada categoría, bonos de entrada para a Piscina Municipal A Balea de Cangas

domingo, 28 de enero de 2018

domingo, 21 de enero de 2018

OPERACIONES CON UNIDADES DE TIEMPO


RELOJES ANALÓGICOS Y DIGITALES


HORAS MINUTOS Y SEGUNDOS


SUMAS Y RESTAS CON EUROS Y CÉNTIMOS

OPERACIONES CON EUROS Y CÉNTIMOS

Cuando operamos con euros y céntimos lo resolveremos con  números decimales, de modo que a la derecha de la coma colocaremos los céntimos y a la izquierda de la coma los euros.

Compré una camiseta que me costó 13 € con 58 cts y un gorro por 6 € y 75 cts. ¿Cuánto dinero tuve que pagar por todo?

Ejemplo:         13€    58cts +    6€    75cts= 13,58 € + 6,75 €= 20,33€ = 20 € y 33 cts

       Así no lo pondría
                                              13€    58cts                  Lo pondría así  13,58 €
                                   +          6€    75cts                                           + 6,75 €

                                                                                                             20,33  €  = 20 € y 33 cts


Ejemplo restar dinero:         13€    58cts  -    6€    75cts= 13,58 € - 6,75 €= 20,33€ = 6 € y 83 cts

       Así no lo pondría
                                              13€    58cts                  Lo pondría así  13,58 €
                                 -             6€    75cts                                           -   6,75 €

                                                                                                             06,83  €  = 6 € y 83 cts